Lekarze sądowi

Działalność lekarza sądowego jest unormowana ustawami z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym.

W myśl ustawy o lekarzu sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. 

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego Sądu Okręgowego. Przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń, lekarz sądowy korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Wzór zaświadczenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (art. 2141), usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego. Przepisu tego nie stosuje się jednak do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Wykaz lekarzy sądowych obowiązujący na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach. Wykaz dostępny jest również dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych oraz w Biurze Obsługi Interesantów tut. Sądu.

Zgodnie z ustawą o lekarzu sądowym, wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego prowadzi prezes sądu okręgowego. 

Aktualne brzmienie wymienionych aktów prawnych znaleźć można na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w systemie ISAP.

 

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
Aktualizacja odnośników
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d