Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wydział V Ksiąg Wieczystych

Drukuj

Przewodniczący wydziałuSSR Magdalena Piwowarska
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 11, parter, budynek przy ulicy Budowlanych 33
Kierownik sekretariatuBeata Wieczorek
Godziny urzędowania
sekretariatu
oraz
Ekspozytury Centralnej
Informacji Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek:
od 730 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 730 do 1530
Dane teleadresoweul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 12, parter
Telefon (32) 32 33 196
Telefon (32) 32 33 198
Telefon (32) 32 33 199
Fax (32) 32 85 160
Obszar właściwościMiasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Właściwość rzeczowa

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tychach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.)

W Wydziale V Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (pokój nr 12a),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
  •     - stwierdzeniu nabycia spadku,
  •     - działu spadku,
  •     - podziale majątku,
  •     - zasiedzeniu,
  •     - przysądzeniu własności,
  •     - i innych,
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Poczynając od dnia 16 czerwca 2010 roku możliwe jest przeglądanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez Internet, korzystając z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl. Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy podać : kod wydziału prowadzącego księgę wieczystą oraz numer księgi wieczystej. (Wykaz kodów wydziałów zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym - Dz U z 2003 roku, Nr 162, poz.1575 z późn. zm.) Więcej informacji dotyczących ksiąg wieczystych oraz instrukcje korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz U z 2001 roku, Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) księgi wieczyste są jawne i może z nich korzystać każdy. Ograniczony jest natomiast dostęp do akt ksiąg wieczystych, które są przechowywane w archiwach poszczególnych wydziałów prowadzących księgi wieczyste, a które obejmują składane do księgi wieczystej wnioski oraz załączone do nich dokumenty stanowiące podstawę wpisu w postaci orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych i inne. Wgląd do akt ksiąg wieczystych przysługuje wyłącznie notariuszom i osobom mającym interes prawny i następuje w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu przeglądowym w siedzibie sądu prowadzącego księgę wieczystą pod nadzorem pracownika sądu (art. 36 1 ust. 3 i 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). 

Metryka dokumentu

 • Dokument zmieniono: 2012-04-25 10:17:40, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 5.
 • Dokument zmieniono: 2011-10-25 06:30:05, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 4.
 • Dokument zmieniono: 2011-10-04 11:49:16, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 3.
 • Dokument zmieniono: 2010-11-02 08:00:20, zmiany dokonał Administrator, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.