Sąd Rejonowy w Tychach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje przedmiotowe / Ogłoszenia / Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 33/12 - wezwanie spadkobierców

Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt IX Ns 33/12 - wezwanie spadkobierców

Sygn. akt IX Ns 33/12

Dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE

Przewodniczący SSR Maciej Noga
w Sądzie Rejonowym w Tychach Wydziale IX Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2013 r. w Tychach
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Józefa Pawełczyka przy udziale Juliana Jurka, Grażyny Żołna, Łukasza Seremaka, Katarzyny Lamik, Magdaleny Kobiałki, Haliny Balion, Janusza Pawełczyka i Piotra Pawełczyka
o dział spadku po Jadwidze Pawełczyk i Augustynie Pawełczyku
w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Krystynie Jurek oraz Herbercie Pawełczyku o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Ferdyn

zarządza:

 1. wezwać spadkobierców po Krystynie Jurek przez ogłoszenie o treści: "Sąd Rejonowy w Tychach wzywa spadkobierców Krystyny Marty Jurek, z domu Pawełczyk córki Augustyna i Jadwigi, urodzonej w 3 kwietnia 1938 roku w Tychach, zmarłej w dniu 5 września 2008 roku w Neuss, ostatnio zamieszkałej w Erkrath, Eichendorffweg, po której przed tutejszym sądem pod sygn. akt Ns 33/12 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku";
 2. wezwać spadkobierców po Herbercie Pawełczyku przez ogłoszenie o treści: "Sąd Rejonowy w Tychach wzywa spadkobierców Herberta Feliksa Pawełczyka, syna Augustyna i Jadwigi, urodzonego w dniu 20 listopada 1931 roku w Tychach (Polska) zmarłego w dniu 20 czerwca 2009 roku w Erkrath, ostatnio zamieszkałego w Erkrath, po którym przed tutejszym sądem pod sygn. akt Ns 33/12 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

SSR Maciej Noga


Zarządzenie:

 1. Odpis zarządzenia doręczyć:
  • pełnomocnikowi wnioskodawców;
  • Grażyny Żołna, Łukasza Seremaka, Katarzyny Lamik, Magdaleny Kobiałki,
  • Haliny Balion, Janusza Pawełczyka i Piotra Pawełczyka, Juliana Jurka przy czym przesyłki do wskazanych osób pozostawić w aktach ze skutkiem doręczenia;
 2. Wezwać pełnomocnika wnioskodawców do przedłożenia zaświadczenia właściwego organu, że w chwili śmierci Krystyna Jurek oraz Herbert Pawełczyk posiadali obywatelstwo polskie w terminie 21 dni pod rygorem zawieszenia postępowania;
 3. Ogłoszenie powyższej treści zamieścić w Dzienniku Rzeczpospolita oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym prosząc o nadesłanie kopii umieszczonego ogłoszenia;
 4. Ogłoszenie wywiesić także na tablicy ogłoszeń tut. sądu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy przez okres 6 miesięcy z prośbą o zwrot po upływie 6 miesięcy z zaznaczonym terminem zawieszenia i zdjęcia, a także opublikować na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tychach przez okres 6 miesięcy;
 5. Kalendarz 4 miesiące lub z wpływem.
 6. SSR Maciej Noga

 

Metryka dokumentu

Ten dokument nie był jeszcze aktualizowany.